mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ITINERARI DE FORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
Cefire València. IES Serpis 2013-14

La present wiki és creada com a vehicle per a recopilar, canalitzar i difondre el material elaborat en el marc d'un Projecte de Formació en el Centre sobre Competències Bàsiques. Dins del Projecte Educatiu del Centre, i en particular en el PAF, aquest Projecte respon a la demanda d'un sector del professorat compromés i que demana una formació específica sobre noves metodologies basades en les competències bàsiques.

Desprès de nou anys de funcionament, l'IES Serpis comença en el present curs escolar una nova singladura, caracteritzada per la consolidació dels avanços aconseguits fins ara, més el propòsit de desenvolupament de noves possibilitats que milloren la qualitat de la seua oferta educativa (continuació del Programa Contracte per atendre la diversitat de l'alumnat escolaritzat, continuació del Programa de Qualitat, participació en projectes europeus, desenvolupament de comunitats d'aprenentatge, introducció del Programa Plurilingüe, promoció i consolidació del valencià com a llengua vehicular del centre...)
Amb un claustre integrat per noranta professionals de l'ensenyament (ESO, Batxillerat de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències de la Natura i la Salut) i Cicles Formatius d'Informàtica i Administració i Finances), un alumnat que quasi arriba al miler i una AMPA activa i compromesa, el repte de treballar en un entorn social complexe i amb una situació socioeconòmica i cultural difícil, exigeix una continua revisió de la gestió general del centre i una permanent actualització de les competències professionals dels implicats en la tasca docent.
En aquest context, el nou model de formació permanent del professorat impulsat per la Conselleria ens dona autonomia per a contextualitzar i personalitzar les nostres necessitats formatives i, per tant, ens permet organitzar la formació en el centre que resulte més eficient per a millorar l'èxit escolar del nostre alumnat.
L'actualització didàctica del professorat passa pel coneixement i la posada en pràctica de noves metodologies basades en les competències bàsiques. Tant la política educativa europea, així com la legislació del sistema educatiu espanyol i de la nostra comunitat, incideixen en un nou model educatiu que contribuïsca a la millora dels resultats acadèmics de l'alumnat mitjançant el desenvolupament competencial, i per aquest objectiu està dissenyada la línia estratègica d'actuació que enmarca el present itinerari formatiu.

Els objectius d'aquest projecte formatiu en el seu nivell inicial són els següents:
 • Identificar les competències bàsiques i definir-les de manera semàntica i relacional.
 • Comprendre les característiques pròpies de les competències bàsiques com a tipus d'aprenentatge, així com les seues similituds i diferències i les seues relacions amb altres formes de definir els aprenentatges.
 • Dissenyar una estructura integrada de tasques, activitats i exercicis que permeta l'aprenentatge de les competències bàsiques en contextos reals de pràctiques socials.
 • Realitzar la concreció curricular d'una tasca programada relacionant els elements curriculars que la desenrotllen i les competències bàsiques.
 • Conéixer i valorar els distints models d'ensenyança per a decidir la seua idoneïtat per a l'aprenentatge de les competències bàsiques i per al centre.
 • Reflexionar sobre les actuals pràctiques educatives i els actuals dissenys curriculars.
 • Crear els perfils de les competències a partir dels indicadors en que s'han desglossat els criteris d'avaluació de cada una de les àrees curriculars.
 • Utilitzar els indicadors per a elaborar rúbriques que ens ajuden en el procés d'avaluació dels aprenentatges.El nostre punt de partida és la il.lusió i les ganes d'experimentar nous models d'ensenyança-aprenentatge que contribüisquen a millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat i, al mateix temps, que augmenten el nivell de satisfacció professional del professorat.

Aquesta wiki recull tots els nostres materials elaborats durant tot el procés formatiu (Blocs I, II, III, IV, V, VI). No és un model de treball perfecte, però és el nostre treball, amb tots els dubtes, vacil.lacions i incerteses que suposa una experiència de canvi metodològic tant important com és la introducció de l'aprenetatge per competències en la pràctica docent. S'inclouen també diversos recursos que considerem d' interés i que ens han ajudat en les diverses sessions de treball. La pàgina UDI del centre presenta la versió definitiva de la UDI que proposem com a producte final d'aquest projecte.
Per a facilitar la coordinació entre tots i fer més eficaços els processos de comunicació i de treball en equip, hem utilitzat com a suports d'escriptura, a més a més de la present wiki, les següents aplicacions informàtiques:
 • Google Drive (Docs)
 • Documents en format .pdf
 • Documents en format .odt /.doc
 • Gmail (Correu corporatiu del centre)
 • Google (Grupos, Calendar)
 • RealtimeBoard

Des del punt de vista lingüístic, hem utilitzat com a llengües vehiculars indistintament, i a voluntat dels participants, el castellà i el valencià.

Departaments i professorat que participen en el Projecte:


DEPARTAMENTS

PROFESSORAT

Castellà

Amparo Martínez Navarro

Valencià

Joan Carles Campanario, Mª Teresa Lacruz Martínez, Mª Pilar García Vidal

Anglès

Amparo Orts

Matemàtiques

Juan Piñero Sandoval, Carmen Juan Ballina

Física i Química

Elisa Ballester Pérez

Ciències Naturals

Amparo Artigues Piñero

Llatí

Cristina Velencoso Campos

Economia

Tomás Romero Alagarda

Tecnología

Mª Jesús Rabadán Serrano

Filosofia

Yolanda Pérez Cosín

Grec

Virginia Pla Armengot

Educació Física

Rosa Real Soriano

Música

Mª Pilar Ferrandis Cardells

Departament d'orientació

Ismael Díaz Calatrava, Ana Luisa Gomis Justo

Com a coordinadores del Projecte intervenen Yolanda Pérez Cosín, cap d'estudis i professora de Filosofia, i Virginia Pla Armengot, coordinadora de formació del centre, professora de Grec i encarregada de la creació i coordinació de la present wiki.
membretenuevo.jpg
46022646Jose María de Haro, 63. 46022 València46022646@edu.gva.eswww.institutoserpis.org