mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


CONCLUSIONS GENERALS. ASSOLIMENTS I POSSIBILITATS.

A partir dels resultats del qüestionari de valoració que ha completat el professorat participant, així com de les impressions i valoració general de les coordinadores del projecte, podem establir les següents conclusions generals sobre tot el procés formatiu.

1. DINÀMICA ORGANITZATIVA DEL PROCÉS FORMATIU

La formació del professorat en el centre és una opció real que s’adapta a les necessitats dels centres, facilita els processos, optimitza els recursos, flexibilitza la coordinació i la disponibilitat temporal dels participants i, per tant, repercuteix positivament en els resultats que s’esperen d’ells.La combinació de la formació i del treball presencial amb la coordinació i el treball individual online agilitza el procés formatiu i optimitza els recursos.La formació en cascada resulta interessant i operativa perquè utilitza coordinadors procedents dels centres, que adapten els coneixements i materials a les necessitats dels seus companys i del centre en general i pot produir molt bons resultats en la formació contínua del professorat.
La plataforma online en què estava estructurat el curs ha permés l’accés continu a tots els materials, tant els dels organitzadors i ponents, com els dels companys d’altres centres que han volgut compartir les seues experiències i productes finals. També ens ha permés a nosaltres compartir els nostres productes i traslladar dubtes i dificultats que han estat resolts molt prompte.La present wiki del centre ha servit de plataforma molt útil i operativa per a accedir al material de consulta així com per a compartir entre els participants els productes acabats.
Les rúbriques d’avaluació enviades pels correctors ens han servit de guia per a modificar i millorar els productes, però ens haguera agradat recomanacions més clares i directes, especialment quan al principi estàvem dissenyant una tasca multi disciplinar que sobrepassava els nostres coneixements i possibilitats reals de dur-la a terme.Aquesta recomanació en l’inici del procés formatiu ens hagués estalviat molt de temps i energies. Vam decidir abandonar la UDI inicial i començar-ne una altra en una fase prou avançada del curs, la qual cosa ha suposat una càrrega de treball addicional molt gran, tant per a les coordinadores com per al professorat participant, especialment ara al final de curs, quan l’activitat en el centre és més intensa.

2. NIVELL DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS

Si tenim en compte els objectius generals del projecte que apareixen en la pàgina d’inici i tot el desenrotllament del procés formatiu al llarg del curs, podem concloure que s’han aconseguit aquests objectius en un nivell mitjà-alt:
  • El professorat participant coneix les competències bàsiques i la proposta metodològica que impliquen.
  • El professorat ha practicat la realització d’una unitat didàctica integrada pensada per a un context real de pràctica social.
  • A través del disseny curricular d’una unitat didàctica integrada, cada participant ha treballat de manera més reflexiva amb el decret curricular de la seua àrea.
  • El professorat ha descobert què són els indicadors i coneix les possibilitats pedagògiques per al centre dels perfils competencials de les àrees, encara que no s’han elaborat els documents oficials.
  • Els participants han descobert noves possibilitats en el procés d’avaluació que s’adapten a noves propostes didàctiques.
  • S'han impulsat i s'han fet efectius els processos de treball col.laboratiu i especialment s'ha aconseguit un alt nivell de treball col.laboratiu online.

El projecte en el seu conjunt ha demostrat ser un procés molt complet de desenvolupament d’algunes de les competències professionals del professorat que ha requerit molta dedicació, treball i esforç per part dels participants.

3. POSSIBILITATS I PROPOSTES DE MILLORA.

Ens haguera agradat la possibilitat d’una visita puntual al centre d’un especialista, el qual, amb el seu domini de la matèria, haguera recolzat, completat i arredonit la feina de les coordinadores en el procés formatiu dels participants. Amb tota seguretat haguera ajudat a reforçar el procés formatiu, en especial en moments de desànim i de desbordament.
Conéixer l’experiència d’altres centres que ja estiguen treballant de manera global o en algun departament en particular amb la metodologia basada en competències, ajudaria a veure els resultats que s’esperen amb més claredat i demostraria les possibilitats reals d’emprendre i aplicar en un centre l’ensenyança i aprenentatge per competències.Per aquesta segona opció, podríem rebre la visita d’un company d’un altre centre que ens contara la seua experiència, o també seria molt operatiu, i el més efectiu, que un participant poguera entrar en l’aula d’un docent d’un altre centre que ja utilitze aquesta metodologia i veure, a peu d’aula, com treballa amb els seus alumnes, de manera que l’aprenentatge no seria únicament teòric sinó també pràctic i en l’autèntic context d’aula.