mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA I PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA UDI.


L'aprenentatge basat en competències bàsiques ha de tindre en compte “la forma en que las personas logran movilizar todos sus recursos personales (cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para lograr el éxito en la resolución de una tarea en un contexto definido”. (José Moya, Florencio Luengo)
Les conseqüències d'aquest nou plantejament de l'aprenentatge ens duen a considerar el concepte de "aprendizaje situado" (Lave y Wenger), segons el qual tot aprenentage necessita d'un context per a ser adquirit i requereix interacció i col.laboració. A més, fa necessària l'acció colegiada de tota la comunitat educativa implicada en la gestió del curriculo real dels centres, es a dir, en l'oferta de les activitats i exercicis que conduisquen a les experiències que permetran als alumnes aconseguir el domini de les competències que es programen.
Tota proposta curricular té com a finalitat determinar el tipus d'experiència educativa o les condicions més adequades per a què els alumnes facen una progressió en el seu procés desenrotllament personal i de descobriment, comprensió i interacció amb el món que els envolta.
Els continguts curriculars no aconsegueixen, per sí mateix, l'adquisicó de les competències, per tant s'han de definir activitats basades en eixos continguts que proporcionen als alumnes experiències reals on les puguen exercitar. Les tasques (seqüències integrades d'activitats i exercicis) es converteixen en l'eix fonamental de l'aprenentatge per competències.
Les tasques inclouen operacions mentals, contingut i recursos; organitzen l'aprenentatge definint una meta i proporcionen instruccions per a procesar la informació en un context donat. En el marc del Projecte PISA les tasques sorgeixen de la confluència dels següents components: les competències que s'han d'exercitar, els continguts que s'han assimilar i els contextos en els quals s'han d'aplicar competències i continguts.Les tasques són, doncs, l'element clau per a trasnformar els continguts en competències.
La definició i elaboració de les tasques en un centre educatiu es converteix, conseqüentment, en l'objectiu primordial per a la concreció del curriculo real que ofereix als sues alumnes.

Les operacions mentals que fan possible la transformació dels continguts i recursos en competències les anomenem Processos Cognitius.En el Projecte DeSeCo l'element movilitzador que transforma continguts i recursos en competències està englobat en el concepte de "reflexivitat, que inclou el pensament reflexiu i el crític.Per als representants del Projecte COM-BAS els processos cognitius que poden intervindre en el procés d'aprenentage per a la consecució de les competències bàsiques són nou: reflexiu, analític, lògic, crític, creatiu, sistèmic, analògic, deliberatiu i pràctic.
La realització de tasques com a procés d'aprenentatge implica tal varietat i amplitud d'operacions mentals, d'estratègies didàctiques i recursos diversos que ens porta, no a la selecció d'un model d'ensenyança, sino més bé a un esforç d'integració de tots els models existents, de manera que en cada moment puguem donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes creant les millors condicions per a què l'aprenentatge siga eficaç. Els Models d'ensenyança contribuixen a la configuració de la pràctica educativa i, per tant, a la construcció de maneres d'ensenyar, proporcionant als professors marcs de referència en els quals les seues decisions adquireixen significació, sentit i valor.Un model d'ensenyança és "un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas". (Joyce, Well).
El diseny curricular basat en les competències bàsiques ha optat no per la elecció d'un determinat tipus de model d'ensenyança sinò més bé per la integració dels models (Dewey), buscant el valor educatiu de cadascun d'ells per a crear les condicions favorables (entorns, ambients) per a l'aprenentatge.

LES NOSTRES SESSIONS
1ª sessió (24 de Març de 2014)
1- Revisió i comentaris sobre la rúbrica de l'Activitat 3. Propostes de millora o de canvi de la UDI.
2- Proposta de canvi de la nostra UDI col.lectiva. S'acorda treballar la Tasca proposada pel departament de Llatí:
GUÍA COL.LABORATIVA PER A UNA RUTA MITOLÒGICA EN UNA VISITA AL MUSEU DEL PRADO, pensada per a 4t d'ESO.
3- Presentació per a donar a conéixer els diversos processos cognitius que intervenen en el procés d'aprenentatge i els diversos models d'ensenyança que s'han utilitzat en els sistemes educatius al llarg del temps.


4- Torn obert de paraula per a expressar comentaris, impressions del contingut explicat, fer preguntes sobre aspectes que no han quedat clars...

2ª sessió (31 de Març de 2014)
1- Es presenta la concreció curricular de la nova tasca. Es demanen suggerències i aportacions.
2- Posada en comú i reflexió col.lectiva sobre els procesos cognitius que predominen en el treball de l'aula de cada àrea.
Producte 4.1: Exemples d'activitats d'aula que desenrotllen cadascun dels modes de pensaments.


3- Diagnòstic per a identificar els models d'ensenyança en l'aula. Reflexió sobre els models d'ensenyança que habitualment utilitzem en la nostra pràctica diària. Posada en comú i reflexió general.


4- Comentaris sobre les possibilitats i limitacions de la proposta metodològica integradora de l'aprenentatge basat en les competències bàsiques.
5- Nova Tasca: GUIA COL.LABORATIVA PER A UNA RUTA MITOLÒGICA EN UNA VISITA AL MUSEU DEL PRADO.

6- Concreció curricular de la nova tasca.


Producte 4.3: Conclusions dels departaments i dels coordinadors sobre els tipus de pensament i els models d'ensenyança.


Producte 4.4: Transposició didàctica.RÚBRICA DEL BLOC 4: