mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES I DE LA UDI


Tots els centres educatius han d'incloure en el seu Projecrte Curricular de Centre els acords que en matèria d'avaluació adopte el claustre, a partir dels criteris generals establerts en els reials decrets i en les ordres de la Conselleria d'Educació. D'acord amb l'Ordre de 14 de Desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre Avaluació en Educació Secundària Obligatòria, el professorat ha d'utilitzar els criteris d'avaluació de cada una de les matèries com a referent fonamental per a valorar el grau d'adquisició de les competències bàsiques i el de consecució dels objectius.
Tenint en compte aquesta premisa, la proposta sobre avaluació de la metodologia basada en competències bàsiques es defineix per ser una avaluació criterial.
El caràcter general dels objectius, la flexibilitat dels continguts i la falta de concreció dels criteris respecte a com es contribueix a la consecució de les competències, ha fet necessari un procés de concreció curricular (partint dels criteris d'avaluació, s'ha fet una correspondència entre aquestos i els altres elements del curículum, un anàlisi i desglossament dels criteris en indicadors mesurables, i una relació entre aquestos i les competències bàsiques) de cada una de les árees. Al desglossar els criteris en indicadors, identifiquem diferents aprenentatges i conductes observables, a més de associar els segons amb la(es) competència(es) que ajuden a desenvolupar. Si apliquem el procés a tot una àrea, la suma de tots els indicadors mostrarà la contribució que des d'eixa àrea es realitza a cada una de les competències en cada nivell educatiu: PERFIL D'ÀREA, (concreció curricular de l'àrea). En el moment d'acordar en un departament el perfil d'area a través d'aquest desglossament, es recomana considerar les diferents concepcions del coneixement (teòric, procedimental, i encara que menys present i de caràcter transversal, el basat en actituds i valors). També s'ha d'acordar el valor que se li otorga a cada indicador. Els indicadors podran agruparse, per exemple, per la competència que ajuden a desenvolupar, PERFIL ÀREA / COMPETÈNCIA
Per altra part, si juntem els indicadors de totes les àrees que contribueixen al desenvolupament d'una competència, obtindrem el PERFIL DE COMPETÈNCIA (definició operativa). Al valor que se li otorgue a un indicador desglossat en un àrea, li correspondrà automàticament el valor que se li aplique en la relació que ocupe respecte al perfil competencial. Correspon als departaments consensuar els indicadors de cada àrea que contribueixen a la definició operativa d'una competència.
Aquests documents constitueixen els pilars fonamentals que permetran valorar el treball i procés d'aprenentatge de l'alumnat:
 • els indicadors del perfil d'àrea ens ajuden a identificar el grau de domini de l'alumnat en eixa àrea.
 • els indicadors del perfil de la competència ens ajuden a valorar el perfil competencial de l'alumnat.

A partir del perfil de cada una de les competències elaborat per a cada nivell de l'Ensenyança Secundària, obtindrem una escala de domini per a cada una de les competències. Aquesta escala ens permetrà apreciar el progrès de l'alumnat al llarg de l'etapa i podrem traçar el perfil competencial de l'alumnat (el domini que ha aconseguit en cada una de les competències en cada nivell de l'etapa). A més, si extraem del perfil de una competència els processos fonamentals, obtindrem el nivell competencial mínim de cada àrea i en cada nivell.
¿Com podem concretar el nivell de desenvolupament de cadascún dels indicadors? Resulta aconsellable establir un sistema de rúbriques amb un nombre de dominis (de quatre a sis) que es corresponguen amb diferents nivells de complexitat (de menor a major) dels coneixements teòrics i procedimentals implicats.
¿Cóm qualificar un indicador? Es proposa considerar la totalitat dels indicadors associats a un àrea i a cada una de les competències i assignar-los, qualitativament o quantitativament, la importància o valor que té cadascún d'ells. L'indicador és el mateix dins del perfil de l'àrea o dins del perfil de cadascuna de les competències en les quals estiga reconegut, però pot ponderar de manera diferent en funció del conjunt d'indicadors respecte al qual es considere en cada moment.
Els departaments didàctics adoptaran un criteri per a decidir la ponderació de cada indicador de l'àrea:
 • criteri proporcional; tots els indicadors valen el mateix.
 • criteri lògic o didàctic: es dona més valor a uns indicadors que a altres (indicadors comuns / indicadors específics, indicadors amb més pes pel contingut que desenvolupa / indicadors més dèbils.
 • criteri proporcional a l'ús: amb una planificació anual de l'àrea basada en udis i la seua utilització en probes.
Posteriorment traslladaran el pes dels indicadors a una eina digital que ajude a simplificar els processos.
El claustre del professorat és l'espai de debat i consens en el qual s'assignarà el valor a cadascun dels indicadors d'una competència: es decidirà si tots els indicadors tenen el mateix valor, si convé fer una selecció determinada plantejada com a mínims (criteris de promoció) o si es pondera de forma diferent.

LES NOSTRES SESSIONS
1ª sessió (19 de Maig de 2014)
1- Valoració i comentaris sobre la rúbrica de la unitat 4.2- Repàs de l'aplicació de les rúbriques 3 i 4 a les UDIs dels departaments:
  • elecció de tasca (estructura: activitats i exercicis)
  • concreció curricular (relació entre les activitats i els elements curriculars)
   • objectius
   • continguts
   • criteris d'avaluació desglossats en indicadors
   • competències bàsiques
   • activitats
  • transposició didàctica de la UDI
   • tipus de pensaments
   • models d'ensenyança
   • recursos didàctics
   • escenaris
   • agrupaments
   • sessions

Documents que s'han de tindre en compte:
 • document pont: relació entre elements curriculars i les competències. (Prescriptiu, però ajustat a les necessitats del centre)
 • perfil d'área amb la ponderació dels indicadors (Departaments)
 • perfil àrea/competencies (COCOPE)
 • perfils de competencies amb ponderació consensuada (COCOPE).

2- L'avaluació.3- Actualització dels nostres productes:4- Anàlisi d'un instrument d'avaluació habitual en les pràctiques d'aula.


Producte 5.2: conclusions sobre l'anàlisi d'un instrument d'avaluació habitual en les pràctiques de l'aula.

Producte 5.3a: disseny d'avaluació de la UDI elaborada.


Producte 5.3b: exemple de rúbrica d'avaluació partint dels indicadors de les tasques.


2ª sessió (9 de juny)
1- Repàs de les UDIs individuals dels participants:

RÚBRICA DEL BLOC 5: