mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

DISSENY CURRICULAR DE LA UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA.


Donant un pas endavant per a l'elaboració d'una UDI, ens trobem ara amb el repte de relacionar els elements del currículum oficial (optatives, altres optatives) per a cada àrea en l'etapa de Secundària, objectius, continguts, criteris d'avaluació, i les competències bàsiques que contribuïxen a desenrotllar. Al fer aquesta correspondència en cada una de les àrees, la concreció curricular de les CCBB, entendrem millor el pes i la integració de les competències en el currículum i, a més a més, obtindrem un document que ens servirà de base per a l'elaboració de les programacions didàctiques seguint aquesta nova metodologia.
Aquestes concrecions curriculars per àrees, cicles i nivells, consensuades en els departaments didàctics i aprovades en la Comissió de Coordinació Pedagògica, arribaran a ser un document curricular de referència que formarà part del Projecte Educatiu del Centre.

LES NOSTRES SESSIONS
1ª sessió (12 de febrer de 2014)
1- Orientacions per a realitzar la connexió entre els elements del currículum i les CC-BB.

Es treballa individualment elegint un criteri d'avaluació del currículum d'un àrea: es redacten els indicadors en els quals es desglossa el criteri d'avaluació seleccionat i es relacionen amb les CCBB.
2- Es mostren els perfils d'àrea.

2ª sessió (24 de febrer de 2014)
1- Aclariments i intercanvi de reflexions sobre la correspondència entre els diferents elements curriculars.
2- Posada en comú.


3ª sessió (27 de febrer de 2014)
1- Propostes de millora de les activitats que conformen la nostra UDI.
2- Disseny curricular de la nostra UDI: I TU, QUÈ MENGES?. Aportacions de les àrees:


3- Revisió de la nostra UDI.


Producte 3.1: Pràctiques individuals de concrecions curriculars per àrees.


Producte 3.3: Proposta de disseny curricular de la nostra UDI.RÚBRICA DEL BLOC 3: