mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
EL CURRÍCULUM REAL DE LES AULES.

Definició i estructura d'una Unitat Didàctica Integrada. Disseny integrat de tasques.
L'ensenyament-aprenentage per competències bàsiques suposa canvis en la pràctica educativa en l'aula. Aquesta nova pràctica incorpora dos nous elements: les tasques (experiències necessaries per a l'adquisició d'una competència) i el context (situació real particular del món que ens envolta i a la qual es vincula la tasca per a tindre sentit).
"Una tasca consistix en l'elaboració d'un producte final rellevant, amb valor cultural, artístic, social i inclús econòmic determinat, que permeta resoldre una situació-problema real en un context social, personal, familiar i/o escolar determinat aplicant continguts per mitjà del desenrotllament d'exercicis i posant en marxa processos mentals imprescindibles per mitjà de l'exercici d'activitats. La utilització d'este producte final en el context per al qual s'ha elaborat permetrà la participació de l'alumnat en tasques socials que desenrotllen interaccions reals en els contextos seleccionats". (Curs de Formació, 2013-14)
El nou model d'actuació en l'aula que suposa l'aprenentatge per competències es basa en l'elaboració d'unitats didàctiques integrades (UDI).
Una UDI es una proposta didàctica que integra continguts curriculars, planifica experiències d'aprenentatge mitjançant una o varies tasques que desenrotllen algunes competències bàsiques i, finalment, ofereix criteris de valoració del domini dels aprenentatges relacionats amb eixes competènices bàsiques.
El conjunt de les diferents unitats didàctiques constituirà la programació anual d'aula i aquesta permetrà reconéixer la contribució de cada matèria a l'èxit de cadascuna de les competències bàsiques en cada etapa educativa.

LES NOSTRES SESSIONS
1ª sessió (8 de gener de 2014)
1- Concepte de Unitat didàctica integrada (UDI). Nivells de concreció d'una UDI.2- Conceptes de tasca, activitat i exercici.

3- Exemples de tasques de la plataforma oficial del curs.
4- Adjudiquem els conceptes de Tasca / Activitat / Exercici a un llistat d'accions d'aula que realitza l'alumnat.


5- Posada en comú: debat i intercanvi d'opinions.
Producte 2.1: Conclusions sobre la presència de tasques, activitats i exercicis en les accions d'aula.2ª sessió (15 de gener de 2014)
1- Treball individual. Producte 2.2: Assajos de tasques senzilles integrant activitats i exercicis

2- Posada en comú i reflexió col.lectiva.
3- Dinàmica de grups: realització d'una tasca amb la seua seqüència d'activitats i exercicis per a una UDI col.lectiva.
4- Posada en comú: cada grup explica i defèn la seua proposta.
5- Valoració general i elecció de la proposta de tasca que integrarà una UDI que anirem perfeccionant al llarg de la formació: la tasca proposada pel departament de Ciències Naturals: ALIMENTACIÓ SALUDABLE.
6- Aportacions a la tasca col-lectiva des dels seminaris implicats.

3ª sessió (29 de Gener de 2014)
1- Propostes per a simplificar les aportacions individuals i concretar l'UDI col.lectiva.
2- Posada en comú i reflexions concretes.
3- Propostes de millora de l'UDI. Simplificacions de les aportacions dels seminaris:Producte 2.3: Proposta de una UDI col.lectiva. I TU, QUÈ MENGES?


RÚBRICA DEL BLOC 2: